medrek.se

Nyheter

Läkarprogrammet i Göteborg utvecklas

Insatser för att öka forskarrekrytering och internationalisering med mera i Göteborg.

Läkarprogrammet i Göteborg moderniseras med speciella satsningar på professionell utveckling, internationalisering och forskningsanknytning.

För området professionell utveckling definieras fem kärnområden: kommunikation och självreflektion, ledarförmåga och samarbete, etiskt förhållningssätt, mänskliga rättigheter och genus samt vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. Fem processledare är utsedda med ansvar för att implementera en handlingsplan och samordna lärandemål–lärandeaktiviteter och examinationer av professionell utveckling.

Ett första mål har uppnåtts i arbetet med internationalisering: över hälften av studenterna som examinerats har haft internationella kontakter.

För att öka den tidiga forskarrekryteringen bland läkare görs satsningar med amanuensprogram, speciell forskarutbildning inom medicinsk basvetenskap och antagning av disputerade forskare till läkarprogrammet.

Källa: Läkartidningen.se