medrek.se

Nyheter

Regeringen backar om sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen som varit så kritiserad görs "snällare". Nytt bidrag föreslås och mer samarbete mellan myndigheter uppmuntras.

De tuffa reglerna inom sjukförsäkringen med tidsbegränsad sjukskrivning kvarstår. Den grupp människor som på grund av sjukdom inte kan jobba ska emellertid inte som idag tvingas ut ur sjukförsäkringen.

Detta är en del i regeringens förslag till nya regler inom sjukförsäkringen som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson presenterade idag.

De nya hårdare reglerna som infördes för några år sedan har rejält minskat sjukfrånvaron i Sverige. Idag är hälften så många sjuka hälften så länge jämfört med tidigare, enligt Kristersson som påpekar att reformen är en stor framgång då man fått många människor tillbaka i jobb.

-Ingen som inte kan arbeta på grund av sjukdom ska tvingas till Arbetsförmedlingen där man inte kan göra något, säger Kristersson.

De nya reglerna som kräver lagändringar ska presenteras i samband med höstbudgeten och enligt socialförsäkringsministern är det tänkt att de nya reglerna ska kunna träda i kraft första januari 2012.

Om förslaget bifalls av riksdagen vill säga, vilket Kristersson är försiktigt optimistisk till att det kommer att göra.

De nya reglerna

1. Utökad utrymme för individuella bedömningar.

-Vi inför ett ""oskälighetsbegrepp"", säger Kristersson. Allt för många har tvingats lämna sjukförsäkringen utan att vara tillräckligt friska.

En professionell och samlad bedömning ska göras och finns det uppenbara hinder på grund av sjukdom ska detta beaktas och reglerna kunna frångås.

2. En ny ersättningsform ska införas för de som saknar sjukpenningsgrundande inkomst.

-Med dagens regler har de tvingats söka socialbidrag. Även ett bostadsstöd - tillsammans samma nivå som sjukpenningen - för den här gruppen ska införas.

3. Tidigare samarbete mellan Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

-Vi vill att en prövning av den sjukes arbetsförmåga ska ske tidigare i processen och i samarbete mellan FK och AK, säger Kristersson.

4. Arbetsförmedlingen ska få utökad budget och 3000 nya platser för att bättre kunna ta hand om personer med nedsatt arbetsförmåga.

Det kan röra sig om människor som delvis klarar av att jobba, men behöver ha kortare arbetstid eller helt andra arbetsuppgifter. Dessa har med dagens regler hamnat i kläm, enligt Kristersson.

5. Det sista förslaget går ut på att höja invånarnas förtroende för myndigheter som Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Flera undersökningar har visat att förtroendet bland folk idag är mycket lågt.

-Vi behöver öka legitimiteten och tydliggöra reglerna i alla led, säger Kristersson.